x

Zaloguj się

Polityka prywatności i OWH

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.     Administratorem danych osobowych jest Topserw Stanisław Echilczuk Mirosław Kuziuk Spółka Jawna, ul. Marecka 66a, 05-220 Zielonka, NIP 125-06-37-992, REGON 012643361, nr tel:  801 000 501, e-mail: info@topserw.com.pl
 
2.     Dane osobowe przetwarzane są zgodnie  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:
 
 1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
 1. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
 1. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 1. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
 1. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;
 1. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.
 
 
ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
 
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
 
1.Danych osobowe użytkowników sklepu internetowego:
 
 - zbieramy je w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji
- dane te obejmują:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 
2. Dane osobowe odbiorców newslettera:
 
- zbieramy je w celu dostarczenia Państwu informacji handlowych;
- dane te obejmują:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej;
- podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na dostarczanie newslettera.
 
3. Dane osobowe zbierane w celach marketingowych:
- zbieramy je w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną ;
- dane te obejmują:  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu;
- podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. W każdym czasie mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 
4. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych:
 
- dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe, czat itd.)
- dane te obejmują  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, adres IP
- podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.
 
UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail:   marketing@topserw.com.pl
 
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 
POLITYKA COOKIES


Nasze witryny wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.
 
Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.
 
Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:
 
- umożliwienia zalogowania
- utrzymania sesji (stanu zalogowania)
- dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)
- tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).
 
W celu optymalizacji działania naszego portalu, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.   
 
Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.
 
 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa  danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 801 000 501 lub e-mail info@topserw.com.pl
 
Ogólne Warunki Umów Sprzedaży
 
 
§1 Postanowienia wstępne.
 1. Przedmiotowe ogólne warunki umów dotyczą zawieranych przez Topserw Stanisław Echilczuk Mirosław Kuziuk Sp.j. z siedzibą w Zielonce przy ul. Mareckiej 66A, 05-220 Zielonka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000270461, posiadającą NIP 1250637992, REGON 012643361, zwaną w dalszej części Sprzedawcą, a podmiotami będącymi przedsiębiorcami zwanymi w dalszej części Kupującym, umów sprzedaży rzeczy ruchomych znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy, zwanych w dalszej części Produktami.
 2. W razie sprzeczności Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży z dnia 20.11.2018r. z treścią zawartej umowy do której stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, strony związane są zawartą umową. W zakresie nieuregulowanym ww. umową, zastosowanie mają przepisy Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży.
 
§2 Zawarcie umowy.
 1. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą po potwierdzeniu faktu otrzymania ogólnych warunków umów, ceny oraz terminu i sposobu realizacji zamówienia podlegających indywidualnym ustaleniom, zgodnie z brzmieniem §3 i §4 ogólnych warunków umów.
 2. Potwierdzenia dokonuje Kupujący w formie wiadomości elektronicznej bądź faksu na adres e-mail, wskazany w odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub w ofercie, wraz z którą przekazane zostały ogólne warunki.
 3. Za skutecznie przekazaną Kupującemu uznawana będzie informacja skierowana w formie wiadomości elektronicznej bądź faksu na adres e-mail, z którego skierowane zostało zapytanie ofertowe, bądź z którego otrzymano potwierdzenie, o którym mowa w §2 ust. 2.
 4. Kupujący oświadcza, iż niniejsze ogólne warunki umów może przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 
§3 Cena.
 1. Cenę za Produkty ustala Sprzedawca na podstawie zapytania ofertowego skierowanego przez Kupującego lub w ofercie skierowanej do Kupującego.
 2. Cenę uznaje się za ustaloną w sytuacji uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 ogólnych warunków.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość podwyższenia ceny o nie więcej niż 5% w stosunku do ceny ustalonej, o której mowa w ust. 2.
 4. Podwyższenie ceny jest możliwe w sytuacjach obejmujących w szczególności znaczący wzrost kosztu środków produkcji użytych do wytworzenia Produktów, zmianę wysokości zobowiązań publiczno-prawnych wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących, zmianę kursu walut, którym podlega działalność Sprzedawcy oraz innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 
§4 Termin realizacji zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia ustala Sprzedawca na podstawie zapytania ofertowego skierowanego przez Kupującego lub w ofercie skierowanej do Kupującego.
 2. Termin realizacji zamówienia uznaje się za ustalony w sytuacji uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 ogólnych warunków umów.
 3. Termin realizacji zamówienia jest nie krótszy niż 14 dni roboczych, począwszy od dnia uzyskania potwierdzenia dokonania przez Kupującego zapłaty ceny w wysokości określonej w §6 ust. 2.
 4. Wcześniejsze spełnienie świadczenia zwalnia Sprzedawcę i rodzi po stronie Kupującego obowiązek zapłaty określony w §6 ust. 3 ogólnych warunków umów.
 5. Termin realizacji zamówienia uznaje się za zachowany, jeżeli realizacja zamówienia zgodnie z §5 zostaje dokonana w ciągu 7 dni roboczych następujących po ostatnim dniu terminu realizacji określonego w §4, pod warunkiem poinformowania Kupującego przed upływem tego terminu.
 6. Kupujący nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy oraz do powstrzymania się z dokonaniem zapłaty w sposób określony w §6 ogólnych warunków umów, w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia nie przekraczającego 1 miesiąca od dnia uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w §2 ust. 2.
 
§5 Realizacja zamówienia
 1. Zamówienie uznaje się za zrealizowane w momencie poinformowania Kupującego o przygotowaniu Produktów do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania o przygotowaniu produktu do odbioru.
 3. Bezskuteczny upływ w/w 7-dniowego terminu skutkuje obciążeniem Kupującego karą umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Produktów.
 
 
§6 Zapłata.
 1. Zapłata ceny następuje na poniższy rachunek Sprzedawcy:
  60 1750 0009 0000 0000 0621 7297
 2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty 100%/50%/30%* ceny w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 ogólnych warunków umów. Kupujący zobowiązany jest przedstawić Sprzedawcy potwierdzenie dokonania zapłaty w sposób przewidziany dla zawarcia umowy, określony w §2.
 3. W przypadku zapłaty części kwoty ceny, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części ceny w terminie 7 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia w rozumieniu §5 ogólnych warunków.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości 0,05% całkowitej wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w zapłacie ceny lub jej części.
 
§7 Przejście własności i ryzyka.
 1. Ryzyko utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Kupującego z dniem realizacji zamówienia w rozumieniu §5 ogólnych warunków.
 2. Produkt stanowi własność Sprzedawcy do dnia zapłaty całości ceny przez Kupującego.
 
§8 Odpowiedzialność.
 1. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów (art. 558 § 1 k.c.).
 2. Kującemu przysługuje uprawnienie z gwarancji jakości w przypadku wydania przez Sprzedawcę dokumentu gwarancyjnego dla Produktów stanowiących przedmiot umowy sprzedaży.
 3. Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują wyłącznie Kupującemu i wygasają w momencie przeniesienia ich na osobę trzecią.
 4. Kupujący wstępuje w prawa i obowiązki oraz zwalnia z długu Sprzedawcę w związku z odpowiedzialnością za wady Produktu i spowodowane wadami szkody na osobach i w mieniu powstałe u podmiotów nie będących stroną zawartej umowy sprzedaży.
§9 Zabezpieczenie roszczeń Sprzedawcy i kary umowne.
 1. W przypadku płatności z odroczonym terminem, Kupujący wystawi na rzecz Sprzedawcy weksel własny in blanco, opatrzony klauzulami: „na zlecenie” i „bez protestu”, poręczony przez członków Zarządu Kupującego/małżonka Kupującego*, celem zabezpieczenia wszelkich należności wynikających z zawartej Umowy (w tym również kar umownych), wszystkich związanych z nimi kosztów windykacyjnych, kosztów postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych.
 2. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich pozasądowych kosztów egzekucji i czynności windykacyjnych do wysokości 30% windykowanego zadłużenia, płatnych na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy zawartej ze Sprzedawcą lub rozwiązania Umowy na wniosek Kupującego, Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny, wynikającej z umowy
 4. Kupujący może zwolnić się z obowiązku wystawienia weksla na rzecz Sprzedawcy jeżeli:
  1. dokona zapłaty 100% kwoty ceny przed dostarczeniem Produktów przez Sprzedawcę;
  2. przedstawi Sprzedawcy gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie, opiewającą na wysokość 100% ceny zamówionych Produktów.
 
§9 Postanowienia końcowe.
 
 1. Właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle zawartej umowy będzie prawo polskie.
 2. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w pierwszej kolejności na drodze wzajemnych negocjacji.
 3. Jeżeli negocjacje nie przyniosą satysfakcjonującego obie Strony rezultatu, wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
 4. Strony oświadczają, iż w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zawartej ze Sprzedawcą lub ogólnych warunków, z mocy prawa lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu zostało uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność.
 5. Postanowienia Umowy zawartej ze Sprzedawcą lub ogólnych warunków uznane za nieważne lub bezskuteczne zgodnie z ust. 4, zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi i skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron