x

Zaloguj się

Lockout / tagout wdrożenie systemów twojej firmie

DLACZEGO WARTO W KOMPLEKSOWYM WDRAŻANIU LOTO POSTAWIĆ PRZEDE WSZYSTKIM NA POPRAWNY AUDYT MASZYN I BUDOWĘ SYSTEMU LOTO?

POŁĄCZENIE DZIAŁAŃ NIEZALEŻNEJ FIRMY AUDYTORSKIEJ, PAŃSTWA WIEDZY O ZAKŁADZIE I NASZEJ O PRODUKTACH LOTO DAJE TU PROFESJONALNE POŁĄCZENIE DOŚWIADCZEŃ PRODUKTU, PRACY MASZYN I BEZPIECZEŃSTWA PRACY LUDZI.

Nieścisłości wykazane w wynikach raportu powinny uświadamiać, że LOTO to nie tylko same produkty, nie tylko kartka papieru na maszynie jako instrukcja, ale przede wszystkim cały system założeń: od pracownika, przez maszynę po filozofię pracy zakładu.
 

GWARANTOWANY SUKCES
Dożywotnia gwarancja (po zarejestrowaniu produktów na stronie producenta), doświadczenie we wdrożeniach usług oraz profesjonalny dobór blokad i oznakowania, pozwolą Państwu na osiągnięcie wdrożenia LOTO przy minimalnym zaangażowaniu własnych zasobów i organizacji.

ZASADY STOSOWANIA BLOKAD - CZYM JEST LOCKOUT - TAGOUT?
Stosowanie blokad i zawieszek jest to planowo prowadzone działanie, które obejmuje odłączanie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych oraz maszyn na czas wykonywania na nich prac konserwacyjnych lub naprawczych. Procedura ta ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniami stwarzanymi przez włączone maszyny lub instalacje elektryczne.
 
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA: IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ MOGĄCYCH STWORZYĆ ZAGROŻENIE 
Każdego roku mają miejsce tysiące wypadków w trakcie naprawiania lub serwisowania maszyn i urządzeń przemysłowych i niekontrolowanym wyzwoleniem energii. Większość z tych wypadków spowodowanych jest brakiem odłączenia źródeł zasilania. Na świecie, również w Europie, wprowadzono kilka przepisów, które wymagają, aby w trakcie serwisowania lub naprawy maszyn, wszystkie podłączone do nich źródła energii były wyłączone i zablokowane. Topserw oferuje w tym celu produkty do blokowania i oznaczania.
 

ZAGROŻENIA

Pracownicy mogą być narażeni na zagrożenia o charakterze mechanicznym lub wynikające z obecności źródeł energii w maszynie. Brak właściwego odłączenia tych źródeł energii stwarza ryzyko ewentualnego, przypadkowego uruchomienia urządzenia. Można wyróżnić wiele źródeł energii, które wymagają odłączenia. Najczęściej występujące rodzaje energii:

 

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE SYSTEMU LOTO
 

   NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA PRAWNE, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W BUDOWANIU SYSTEMU LOTO:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 ze zm.)

§ 10. 2.

Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.

§ 58. 3.

Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492)

§ 26.

Napięcie od urządzeń elektrycznych należy odłączyć w sposób uniemożliwiający pojawienie się napięcia na odłączonych urządzeniach i instalacjach.

§ 27.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia należy:
1) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia;
2) oznaczyć miejsce wyłączenia;
3) sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych;
4) uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne;
5) oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.

2. Uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby praca wykonywana była w strefie ograniczonej uziemieniami i co
najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania pracy.

3. Jeżeli nie jest możliwe uziemienie urządzeń i instalacji w sposób określony w ust. 2, należy zastosować inne środki techniczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia prac zawarte w instrukcjach ich wykonywania.
 

ZAŁOŻENIA SKUTECZNEGO SYSTEMU LOTO

 1. Zapewnić bezpieczną pracę podczas czynności napraw, remontów, przeglądów, czyszczeń i konserwacji (służby techniczne, podwykonawcy) oraz zapewnić bezpieczną pracę podczas czynności prowadzenia procesów produkcyjnych (pracownicy produkcji). Działania obejmują odłączanie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych, maszyn, urządzeń i instalacji (szczególnie w czasie wykonywania na nich prac konserwacyjnych lub naprawczych) w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami stwarzanymi przez włączone maszyny lub instalacje. Zabezpiecza się bezpośrednio przed możliwością niekontrolowanego uwolnienia energii na pracownika.
 2. Zapobiegać wypadkom przy niezamierzonym użyciu maszyn, urządzeń, sprzętu i instalacji oraz wejściom w miejsca i obszary o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadku.
 3. Chronić przed uszkodzeniem mienia i sprzętu.
 4. Stanowić zabezpieczenie na wypadek popełnienia błędu przez pracownika lub inne osoby zmierzającego do zagrożenia wypadkowego lub niewłaściwego prowadzenia procesu produkcyjnego lub utrzymania ruchu.
NORMY EU - PRZEPISY EUROPEJSKIE 
 

Artykuł 19
„Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników oraz do stosowania wszelkich
środków umożliwiających zmniejszenie zagrożeń do możliwego minimum”. 

Artykuł 46
Pracodawca musi dopilnować, aby wszelkie procedury bezpieczeństwa były ściśle przestrzegane i regularnie kontrolowane zapomocą odpowiednich środków”. „Pracownicy muszą stosować wszelkie niezbędne narzędzia umożliwiające wykonanie powierzonych im prac konserwacyjnych oraz zapewniające im bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia”.

Artykuł 49
Przy przeprowadzaniu konserwacji maszyn i urządzeń bez zasilania, urządzenia muszą być wyraźnie oznaczone.”
 

NORMY BS - PRZEPISY BRYTYJSKIE 

Punkt 537.2.2.4
Należy zastosować środki zabezpieczające elementy odłączające maszyn i urządzeń przed przypadkowym lub nieupoważnionym
włączeniem

Punkt 537.3.1.2
Należy zastosować środki uniemożliwiające przypadkowe włączenie zasilania elektrycznego urządzeń.
 

AUDYT ZAŁOŻEŃ SYSTEMU LOTO
 • Analiza możliwości i zakresu funkcjonowania Systemu LOTO przeprowadzona w oparciu o wymagania prawne, wymagania koncernu, wymagania normy Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001.
 • Przegląd funkcjonujących procesów technologicznych i realizowanych działań pod kątem konieczności stosowania Systemu LOTO.
 • Weryfikacji zasad dokumentowania. Ustalenie rodzajów występujących energii, które muszą być zabezpieczane Systemem LOTO.
 • Wypracowanie podejścia do Systemu LOTO: remontowe, operatorskie,
  długie wyłączenia, zabezpieczenia stref niebezpiecznych, zabezpieczenia
  zmiany położenia, zabezpieczenia podwykonawców, itd.

WYNIK:

 • Raport omawiający zakres i zasady funkcjonowania Systemu LOTO:
 • Modele podejść do Systemu LOTO, zasięg procesowy (jakie maszyny, urządzenia, procesy, powinny być objęte System LOTO),
 • Zasięg przestrzenny (jakie działy powinny być objęte Systemem LOTO),
 • Zasięg funkcjonalny (jakie osoby muszą być uczestniczyć w Systemie LOTO).

BUDOWA SYSTEMU LOTO - WDROŻENIE SYSTEMU LOCKOUT - TAGOUT

KROK 1

Element 1 – Audyt
Element 2 – Szkolenie dla kierownictwa, grupy wdrożeniowej
Element 3 – Opracowanie zasad (Procedury, Instrukcje)
Element 4 – Wyposażenie (przeróbki instalacji wyłączników/zaworów, zakup sprzętu, instalacje stacji, wywieszenie instrukcji, …)
Element 5 – Szkolenia dla pracowników operacyjnych w zakresie stosowania zasad
Element 6 – Wdrożenie zasad

KROK 2
Praca w biurze

 1. Opracowanie Instrukcji Systemu LOTO (wg ilości ustalonych z klientem w kroku 1) – w ramach przejętego rozwiązania (podział: maszyna/urządzenie/instalacja).
 2. Opracowanie procedury LOTO.
 3. Przesłanie instrukcji w formie plików edytowalnych.
 4. Skompletowanie zabezpieczeń LOTO.

KROK 3

DZIAŁANIE DODATKOWE NA ŻYCZENIE KLIENTA

Praca w biurze

 1. Wydruk i zalaminowanie instrukcji i wysyłka do klienta.
 2. Wydruk i zalaminowanie oznakowań punktów wyłączeń. 

ZAKRES SYSTEMU LOTO POZIOMY OPERACYJNE SYSTEM LOTO
 
POZIOM  OCHRONA ZAKRES 
OPERATORSKI
Operator, pracownik produkcji, pracownik liniowy, …

 

Normalny proces produkcji    
 Autonomous Maintenance 
UTRZYMANIE RUCHU Pracownicy UR, pracownicy działów technicznych, …
 Wyłączenie całego obiektu / zakładu     
 Prace szczególnie niebezpieczne    
 Awarie, remonty długookresowe    
Serwisy, przeglądy, remonty krótkookresowe   
PODWYKONAWCY     
WYŁĄCZENIA DŁUGOTERMINOWE  
 Nowe uruchomienia    
 Wyłączone maszyny, odstawione instalacje,…   
 Eliminacja zmiany położenia wyłącznika, zaworu     
 Strefy niebezpieczne   
 
DOSTOSOWANIE MASZYN, URZĄDZEŃ, INSTALACJI DO WYMAGAŃ SYSTEMU LOTO
 1. W zależności od złożoności problematyki ustalonej w czasie wizyty przy Budowie systemu LOTO : możliwa wizyta techniczna przed złożeniem oferty.
 2. Złożenie oferty cenowej.
 3. Przyjęcie oferty cenowej przez klienta.
 4. Fizyczne przebudowa/przeróbki/montaż elementów na maszynach, urządzeniach, instalacjach (prace elektryczne, automatyka, hydraulika, pneumatyka).
 5. Odbiór prac.
 
SZKOLENIA ZE STOSOWANIA SYSTEMU LOTO
​Przeszkolenie załogi z zasad funkcjonowania Systemu LOTO, w tym: czytania i postępowania zgodnie z Instrukcją LOTO, identyfikowania punktów wyłączeń, stosowania poszczególnych produktów LOTO, uświadomienia zagrożeń związanych z brakiem zastosowania zasad Systemu LOTO.
 
DOKUMENTACJA

ZASADNYM JEST PROWADZENIE DOKUMENTACJI W Z ZAKRESIE SYTEMU LOTO:

PROCEDURA LOTO

Omawiające podejście do zakładania i zdejmowania zabezpieczeń oraz tryb wyłączania, blokowania, zdejmowania blokad i ponownego załączania maszyn, urządzeń i instalacji.

INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE

Dla prostych/regularnych wyłączeń ze względu na złożoność procesów, bardzo dobrym założeniem jest opracowywanie instrukcji szczegółowych przez specjalistów.
 

KONCEPCJA WDROŻENIA SYSTEMU LOTO

SKUTECZNE WDROŻENIE SYSTEMU LOTO POWINNO OPIERAĆ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH KROKACH:

 1. SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ W ZAKRESIE ZASAD FUNKCJONOWANIA SYSTEMU LOTO.
 2. OPRACOWANIE HARMONOGRAMU PRAC.
 3.  WIZYTA NA TERENIE ZAKŁADU – DOBÓR ŚRODKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW/STREF/POMIESZCZEŃ.
  a. Dobór środków musi odpowiadać poszczególnym rozwiązaniom dla obiektu/ strefy/pomieszczenia.
  b. Zidentyfikowanie i oznakowanie zawory/wyłączniki – punkty odcięć – dla poszczególnych energii.
  c. Sugeruje się wdrożenie oznakowania instalacji.
  d. Wydzielenie instancji, maszyn, linii, które będą podlegały po proste/regularnych wyłączeń.
  e. Przyporządkowanie do danej instancji, maszyn, linii, wykonywane czynności i osoby je wykonujące.
  f. Ustalenie zasad weryfikacji poprawności odcięcia.
  g. Ustalenie miejsc zamontowania LOTO Station.
 4. ZAKUP ŚRODKÓW LOTO (SPRZĘT, KŁÓDKI, LOTO STATION).
 5. OPRACOWANIE WZORU DOKUMENTACJI LOTO.
 6. WDROŻENIE SYSTEMU LOTO.
  a. Zamontowanie i wyposażanie LOTO Station
  b. Opracowanie instrukcji standardowych z ujęciem punktów odcięcia (fotografie) oraz trybem wyłączania, sprawdzania, powiadamiania i załączania – możliwe szkolenie w tym zakresie.
  c. Ustalenie zasad Systemu LOTO dla wyłączeń remontowych – dostępność do planów instalacji/schematów przebiegów procesów/DTR-ek.
  d. Ustalenie zasad Systemu LOTO dla wyłączeń długoterminowych.
  e. Opracowanie procedury LOTO.
 7. SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW Z UŻYWANIA ZABEZPIECZEŃ LOTO.
 8. SUGERUJE SIĘ DOKONANIE SPRAWDZENIA – AUDYTU WDROŻONEGO SYSTEMU LOTO ABY USTALIĆ POPRAWNOŚĆ JEGO ZAŁOŻEŃ I SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA.
 
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
 • Topserw oferuje produkty Lockout/Tagout firmy Master Lock, która opracowała systemy blokad, wykonanych z materiałów o wysokich parametrach wytrzymałościowych, charakteryzujące się następującymi właściwościami: odporność na skrajne temperatury, odporność na chemikalia, odporność na korozję i stabilność UV.
 • Elementy systemu blokad oferowanych przez Topserw są łatwe w użyciu, intuicyjne, łatwe do przechowywania oraz zapewniają bezpieczne i skuteczne odłączanie źródeł energii od maszyn i urządzeń.
 • Elementy systemu blokad oferowanych przez Topserw są zgodne z zasadą: 1 pracownik – 1 kłódka – 1 klucz.
 • Każdy użytkownik ma własny klucz. Jest to jedyna osoba, która może otworzyć swoją własną kłódkę bezpieczeństwa.
 • Topserw we współpracy z Master Lock stara się zapewnić pracownikom najwyższe bezpieczeństwo i dlatego wykorzystuje całe swoje doświadczenie dla tworzenia nowych systemów blokad oferujących rozwiązania problemów technicznych występujących w dziedzinie bezpieczeństwa.​​